Koszyk

REGULAMIN SKLEPU WWW.GOBAL.PL

Słownik pojęć:

1) Sprzedawca – Ewa Góźdź prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOBAL1 Ewa Góźdź, adres siedziby Jana Pawła II 59, 98-200 Sieradz, REGON: 366462257, NIP: 6171568638, adres do doręczeń: Jana Pawła II 59, 98-200 Sieradz, numer kontaktowy: 602706125, adres poczty elektronicznej: goballopony@gmail.com

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie internetowej www.gobal.pl

3) Kupujący –

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ponadto osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

6) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

7) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający warunki zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

9) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

12) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

13) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcę za pośrednictwem Sklepu na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

14) Usługodawca – oznacza Sprzedawcę, świadczącego usługę drogą elektroniczną.

15) Usługobiorca – oznacza Kupującego, korzystającego lub zamierzającego korzystać z Usługi elektronicznej.

§ 1

Zawieranie umów sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje przez złożenie Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

Złożenie Zamówienia wraz z kliknięciem przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” w Sklepie oznacza oprócz zawarcia Umowy sprzedaży, obowiązek zapłaty całkowitej ceny przez Kupującego.

2. Podczas składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:

 1. imię i nazwisko Kupującego lub nazwa firmy Kupującego,

 2. adres, tj. ulica, numer mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,

 3. adres poczty elektronicznej,

 4. numer telefonu kontaktowego,

 5. adres do dostawy Towaru,

 6. rodzaj i ilość Towaru,

 7. miejsce i sposób dostawy Towaru,

 8. sposób płatności za Towar.

3. Ceny Towaru podawane są w Sklepie w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Całkowita cena Towaru zawiera cenę samego Towaru wraz z podatkiem VAT oraz koszty dostawy Towaru do Kupującego, z zastrzeżeniem ustępu 5.

5. Umowa sprzedaży może stanowić, iż Kupujący nie ponosi kosztów dostawy Towaru.

6. Treść Umowy sprzedaży zostaje udostępniona Kupującemu przez wiadomość elektroniczną wysłaną na podany adres poczty elektronicznej Kupującego podczas składania Zamówienia. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 2

Sposób dostawy towaru

1. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej, przesyłki kurierskiej pobraniowej.

§ 3

Koszt dostawy towaru

1. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Koszty dostawy Towaru wskazywane są Kupującemu podczas składania Zamówienia oraz w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 4

Sposób i termin płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy – w przypadku dostawy przesyłką kurierską,

 2. płatność przy odbiorze Towaru – w przypadku dostawy przesyłką kurierską pobraniową.

 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, Blik

2. Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy albo przy odbiorze Towaru – w przypadku płatności przy odbiorze lub zgodnie z zasadami pośrednika płatności serwisu PayU

§ 5

Termin dostawy towaru

1. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do …. Dni roboczych, chyba, że Umowa sprzedaży lub informacje widniejące w opisie Towaru podają krótszy termin.

2. Bieg terminu dostawy Towaru rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego lub pośrednika płatności serwisu PayU albo od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku płatności za pobraniem.

§ 6

Reklamacja towaru

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę, Kupujący może złożyć reklamację. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedawany towar w okresie 24 miesięcy od momentu jego wydania.

3. Do złożenia reklamacji niezbędny będzie dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, potwierdzenie płatności przelewem bankowym za Zamówienie), który potwierdzi nabycie Towaru u Sprzedawcy.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego:

 1. pisemnie na adres …………..

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………..

5. Opis reklamacji powinien zawierać:

 1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;

 2. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 3. dane kontaktowych składającego reklamację.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Kupujący będący Konsumentem wykonując swoje prawa z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres …..

Koszt dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.

8. Kupujący niebędący Konsumentem wykonując swoje prawa z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres ….. . Koszt dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Kupujący niebędący Konsumentem.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Kupujący będący Konsumentem:

 1. jeżeli Kupujący będący Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 2. Kupujący będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

 1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:

 1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

 1. dla pozostałych Umów sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pisemne na adres: ….. lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ……

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu korzystając z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Do zachowania terminu, o którym mowa w ustępie 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres ………

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem Sprzedawcy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8

Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Kupujących niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży z Kupującym niebędącym Konsumentem. Odstąpienie nie wymaga uzasadnienia. Kupującemu niebędącemu Konsumentem nie przysługuje żadne roszczenie względem Sprzedawcy.

3. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę przechodzi na Kupującego niebędącego Konsumentem.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia Towaru do przewozu, aż do wydania go Kupującemu niebędącego Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty…….

7. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe w sposób, w celach, terminach i na zasadach wskazanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem……. (link).

§ 10

Usługa elektroniczna

1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Usługę elektroniczną:

– „MOJE KONTO”.

2. Możliwość aktywacji Usługi elektronicznej „MOJE KONTO” następuję przy składaniu Zamówienia wraz z kliknięciem pola „Stworzyć konto?”.

3. Przy aktywacji Usługi elektronicznej „MOJE KONTO” oprócz danych niezbędnych podczas składania Zamówienia (z wyłączeniem danych: ilości Towaru, miejsca i sposobu dostawy Towaru, sposobu płatności za Towar) należy podać indywidualne utworzone hasło do „MOJE KONTO”.

4. Usługa Elektroniczna „MOJE KONTO” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia (rezygnacji) Usługi elektronicznej „MOJE KONTO” poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

§ 11

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Sklepie.

§ 12

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu gobal.pl wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu gobal.pl może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.


2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu gobal.pl wymagany jest:

a. Stały dostęp do Internetu;

b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
e. Programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.

§ 13

Postanowienie końcowe

1. Zmiana Regulaminu może być dokonana z ważnych przyczyn, w szczególności:

 1. zmiany przepisów prawa polskiego;

 2. zmiany sposobów płatności i dostaw.

2. Regulamin nie wyłącza lub nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu z mocy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku sprzeczności uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z Regulaminu w stosunku do obowiązującego prawa polskiego, pierwszeństwa stosowania ma obowiązujące prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie obowiązujące prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny i Ustawa o prawach konsumenta.

4. Regulamin wchodzi w życie od dnia …..

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GOBAL Jerzy Balcerzak, adres siedziby Jeziory 51, 98-200 Sieradz, REGON: 731291342, NIP: 8271163988, adres do doręczeń: ….., adres poczty elektronicznej: …… , numer kontaktowy: ……,

(opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora)

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data oświadczenia

(*) Niepotrzebne skreślić.